Uzņēmuma izaicinājums

Datos balstīta ciema attīstība

Uzņēmuma izaicinājums
Pārstāvētā iestāde
SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"
Izveidots
28.03.2022
Izpildes termiņš
30.06.2022

Izaicinājums: Datos balstīta ciema attīstība.

Mērķis: Radīt sistēmu, kas ļauj modelēt ciema attīstību, ņemot vērā dažādus kritērijus (piemēram, iedzīvotāju skaits, darba vietas, uzņēmējdarbību skaits u.c.).

Izaicinājuma sniedzējs: SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC).

Izaicinājums īstenotājs: individuālais pētnieks Gints, Vidzemes Augstskolas students programmā Informācijas tehnoloģijas.

Komandas darba vadītājs: Dr.geogr. Andris Klepers, asociētais profesors Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta (HESPI) vadošais pētnieks.

REZULTĀTS: Ņemot vērā, ka modelis ne tikai apkopo statistiku par kādu apdzīvotu vietu, bet arī ļauj noskaidrot veicamos pasākumus, kas nodrošinātu kāda kritērija noteikta līmeņa sasniegšanu, modelis varētu interesēt vietējās pašvaldības, apkaimes biedrības u.tml., jo autora pētītie līdzīgie rīki (piemēram, raim.gov.lv) šobrīd vairāk apkopo tikai statistiku, pie kam novadu līmenī, savukārt ciemu (apdzīvotu vietu) līmenī šādu analogu nav.  

Autors nepretendē uz modeļa pabeigtību, to ir iespējams un tas ir jāpapildina gan iekļaujot jaunus rādītājus pēc nepieciešamo datu pieejamības, gan arī paplašinot salīdzināšanas areālu vidējo vērtību noteikšanai (šobrīd ir novada līmenī, bet ir iespējams paplašināt uz visas valsts līmeni). Modelis ir atvērts jaunu rādītāju iekļaušanai, kā arī ir iespēja precizēt katra rādītāja indeksa vērtības noteikšanu, tādējādi padarot precīzāku kritēriju vērtības noteikšanu. Modeļa tālākā attīstība būtiskus kapitālieguldījumus neprasa.  


Pētnieka un darba vadītāja atziņas

Kāds būs sabiedrības ieguvums, kad tiks realizēta izvēlētā ideja/inovācija?
Labākas iespējas plānot pozitīvas pārmaiņas un attīstību tieši nelielās apdzīvotās vietās. Labāk izprast, kuri pārmaiņas veicinošie faktori ir lielākā mērā atkarīgi tieši no vietējās kopienas, ko var vairāk ietekmēt.

Kā redzat idejas attīstību nākotnē?
Ideju iespējams paplašināt, pilnveidojot digitālo platformu arī citu apdzīvotu vietu vai pašvaldības mērogā. To iespējams papildināt ar investīciju plāna idejām, kas skar tiešos ieguldījumus, pārskatot gan vēsturisko veikumu, gan plānoto. Iegūt skatījumu kopsakarībās.

Kas raksturo individuālo pētnieku? (stiprās puses, kas palīdz veikt izpētes darbu)
Zinošs un racionāls attīstības speciālists pašvaldības investīciju projektu jomā, centīgs IT jomas studējošais. Ginta stiprās puses – redzēt kopsakarības, spēt padziļināti analizēt un racionāli argumentēt, tam klāt arī asprātība!

Kā pētniekam izdodas sabalansēt studijas ar darbu pie izaicinājuma izstrādes?
Pamatā tas ir motivācijas un prioritāšu jautājums un tikai. Izaicinājuma tematika ir cieši saistīta ar profesionālajām zināšanām, iepriekšējo darbību un studiju saturu. Tā kā tēma pētniekam pašam ir interesējoša, tad atrodas visa veida resursi tās tālākai virzīšanai.

Lielākie izaicinājumi un izdošanās darbā pie izaicinājuma:
Attīstību nelielai apdzīvotai vietai ietekmē daudz mainīgo – dažādi ārējie un iekšējie faktori. To apzināšana un kategroizēšana, spējot noteikt attīstībai nozīmīgākos faktorus, ko visvairāk var ietekmēt vietu, kopienu un pašvaldības līmenī ir pirmais lielākais izaicinājums. Gan jau būs vēl.